Algemene voorwaarden voor dienstverlening

1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Skrik Coaching: gevestigd te Zaandam 

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst van Skrik Coaching wenst af te nemen/ afneemt; 

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant) 

Definitie diensten: de door Skrik Coaching aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching.

2. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Deze e-mail van Skrik Coaching wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie. 

3. Betaling en facturering 

3.1 Skrik Coaching zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten. 

3.2 Skrik Coaching: Voor aanvang van deze diensten dient minimaal 1 deel van de hoofdsom in bezit te zijn van Skrik Coaching. De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom in termijnen betalen. Eerste termijn bij aanmelding direct online te betalen. De volgende termijnen worden maandelijks geïncasseerd. 

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Skrik Coachingheeft plaatsgevonden. 

3.5 Skrik Coaching is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Skrik Coaching, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Skrik Coaching aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Skrik Coaching ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma 

4.1 Deelnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Skrik Coaching gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie. 

4.2 deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching. 

 

 

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma 

5.1 Skrik Coaching is gerechtigd: 

  1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; 
  2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma en te wijzigen inzien van toepassing; 
  3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 
  4. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; 
  5. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Skrik Coaching gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 

6. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt (dus niet de deelnemer) bij een programma 

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:

Skrik Coaching sessie twee dagen voor de afgesproken datum

Skrik coach trainingen: Tot 2 weken voor aanvang training.

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Skrik Coaching.

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Skrik Coaching niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Skrik Coaching te voldoen. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Skrik Coaching is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Skrik Coaching. 

7.2 Indien en voor zover op Skrik Coaching enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Skrik Coaching de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Skrik Coaching in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. 

7.4 Iedere schade jegens Skrik Coaching, behalve een schade die door Skrik Coaching is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

8. Overmacht 

8.1 Indien Skrik Coaching door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Skrik Coaching gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Skrik Coaching op betaling door cliënt voor reeds door Skrik Coaching verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

8.2 Skrik Coaching zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Skrik Coaching heeft slechts een inspanningsverplichting. 

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Skrik Coaching) waardoor Skrik Coaching tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Skrik Coaching kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt. 

9. Uitvoering door derden 

9.1 Skrik Coaching is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst. 

10. Vertrouwelijkheid 

10.1 Skrik Coaching zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deel- nemers), tenzij anders is overeengekomen of Skrik Coaching daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Skrik Coaching of andere cliënten/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Skrik Coaching /andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

11. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Power Academy ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Power Academy en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Power Academy en gehanteerde software berusten bij Power Academy of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Power Academy is het niet toegestaan om enig door Power Academy aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Power Academy geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

12. Persoonsgegevens 

12.1 Skrik Coaching behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

12.2 Skrik Coaching neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door Skrik Coaching

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Skrik Coaching en Skrik Coaching zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en Skrik Coaching my kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, onverminderd het recht van Power Academy / Skrik Coaching een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

Bijlage: Privacyverklaring

 

Skrik Coaching, gevestigd aan Bolksbeek 45, Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bolksbeek 45

1509EB Zaandam

Mobiel nummer: 06-51871328

Joshua Schot is de Functionaris Gegevensbescherming van Skrik Coaching. Hij is te bereiken via info@skrik.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Skrik Coaching verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Skrik Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Skrik Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling op basis van de grondslag: Uitvoeren contractuele overeenkomst

– Verzenden van evt. nieuwsbrieven en blogs voor klanten op basis van de grondslag: gerechtvaardigd belang en voor niet-klanten op basis van de grondslag: toestemming

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang of uitvoeren van de contractuele overeenkomst

– Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst

– Skrik Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag: wettelijke verplichting. 

 

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Skrik Coaching, zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op basis van de grondslag: toestemming. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard. 

Power Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.:

Bewaartermijn:                     5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Skrik Coaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Skrik Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naam info@skrik.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Skrik Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Skrik Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, wonbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@skrik.nl